短歌行 其一(duǎn gē xíng qí yī)

duì   jiǔ   dāng      ,rén   shēng         !      zhāo      ,         duō   。 kǎi   dāng      kāng   ,yōu      nán   wàng   。      jiě   yōu   ?wéi   yǒu      kāng   。 qīng   qīng      jīn   ,yōu   yōu      xīn   。dàn   wèi   jūn      ,chén   yín   zhì   jīn   。 yōu   yōu   鹿   míng   ,shí      zhī   píng   。   yǒu   jiā   bīn   ,      chuī   shēng   。 míng   míng      yuè   ,   shí      duō   ?yōu   cóng   zhōng   lái   ,      duàn   jué   。(míng   míng       zuò   :jiǎo   jiǎo   ) yuè         qiān   ,wǎng   yòng   xiāng   cún   。   kuò   tán   yàn   ,xīn   niàn   jiù   ēn   。(tán   yàn       zuò   :tán   yàn   ) yuè   míng   xīng      ,   què   nán   fēi   。rào   shù   sān      ,   zhī         ? shān      yàn   gāo   ,hǎi      yàn   shēn   。zhōu   gōng         ,tiān   xià   guī   xīn   。(hǎi       zuò   :shuǐ   )
天古文学网_散文、作文、诗词大全,版权所有丨如未注明,均为原创丨本网站采用BY-NC-SA协议进行授权,转载请注明本文固定链接
喜欢 ()or分享
留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码: